Honorable Mention: Culture - GUANGHUI GU, China
Watch show in the rain
Photo © GUANGHUI GU
Watch show in the rain
© 2020 CHROMATIC PHOTOGRAPHY AWARDS