Honorable Mention: Photojournalism - Eduardo Moreno, Kenya
Urban migrant
Photo © Eduardo Moreno
Urban migrant
© 2022 CHROMATIC PHOTOGRAPHY AWARDS